SOLAR-BIN ENERGIA

Energia z biomasy

Biomasa to ekologiczne paliwo stosowane w energetyce do wytwarzania ciepła, jest trzecim co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Określa się ją jako substancję organiczną pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która ulega biodegradacji. Pochodzi głównie z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej, a także przemysłu który przetwarza ich produkty.

Zaliczyć do niej można m.in.:

 • drewno i odpady drzewne (w tym zrębki z szybko rosnących gatunków drzewiastych: wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa);
 • słomy i ziarna zbóż, rzepaku, kukurydzy;
 • słomy upraw specjalnych roślin energetycznych z rodziny Miscanthus, Topinambur itp.;
 • osady ściekowe;
 • makulatura;
 • oraz szereg innych odpadów powstających na etapach uprawy, pozyskania i przetwarzania przemysłowego produktów (np. trzciny cukrowej, owoców itp.).

Biomasa ze względu na jej dostępność i oczekiwane korzyści dla środowiska naturalnego oraz gospodarki lokalnych społeczności ma największe znaczenie w bilansie paliwowo-energetycznym ma biomasa.
Spodziewany dalszy rozwój Odnawialnych Źródeł Energii wpłynie dodatkowo na zwiększenie zainteresowania tymi nośnikami energetycznymi, a ponadto zwiększy poziomu bezpieczeństwa energetycznego, przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy, promowania rozwoju regionalnego, jak również korzyści ekologicznych, przede wszystkim z ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Strategiczny cel w polityce energetycznej Polski zakładający zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 15% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych wpłynie, że biomasa w tym bilansie będzie miała strategiczne znaczenie.

Właściwości biomasy

Rodzaj biomasy

Wilgotność w proc.

Wartość energetyczna MJ/kg

Gęstość w kg/m3

Zawartość popiołu w proc. s.m.

Zrębki

20 – 60

6 – 16

150 – 400

0,6 – 1,5

Pelety

7 – 12

16,5 – 17,5

650 – 700

0,4 – 1

Słoma żółta

10 – 20

14,3

90 – 165

4

Słoma szara

10 – 20

15,2

90 – 165

3

Drewno kawałkowe

20 – 30

11 – 22

380 – 640

0,6 – 1,5

Kora

55 – 65

18,5 – 20

250 – 350

1 – 3

Biomasa w postaci różnego rodzaju produktów pochodzenia rolniczego, leśnego a także pozostałości z przemysłu drzewnego, przeznaczona jest do wysokoefektywnego spalania w specjalnie przystosowanych kotłach. Po przeróbce czystych trocin, kory drzewnej, wierzby energetycznej, słomy rzepakowej otrzymuje się pelety, można również stosować materiał bezpośrednio, bez przetworzenia. Z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie średnio 10-20 ton biomasy, czyli równowartość 5-10 ton węgla.

Biomasa to wielka szansa dla rolnictwa oraz przede wszystkim korzyści z:

 • ekologicznej i taniej energii wpływającej na poprawę stanu środowiska naturalnego;
 • efektywnego zagospodarowanie nadprodukcji;
 • rozwoju agroenergetyki – zagospodarowanie ubogich gleb i odłogów;
 • wykorzystania popiołu po spalaniu jako naturalnego nawozu;
 • ożywienia gospodarczego obszarów rolniczych.

Z wdrażaniem agroenergetyki pojawiają się także problemy, są one związane z:

 • włączeniem upraw energetycznych w system produkcji rolnej;
 • wysokimi kosztami inwestycyjnymi związanymi z założeniem plantacji roślin energetycznych oraz zakupem sadzonek;
 • wysokimi kosztami przygotowania infrastruktury technicznej w przedsiębiorstwach energetycznych;
 • brakiem doświadczenia w organizacji rynku biopaliw;
 • sprostaniem wymogów energetyki odnośnie jakości surowca do przetworzenia na cele energetyczne.

Dla zainteresowanych producentów biomasy możliwe jest otrzymanie wsparcia, które udzielane jest gdy rośliny są przeznaczone na cele energetyczne bez względu na to czy uprawa przeznaczona jest do sprzedaży czy rolnik wykorzystuje i przetwarza je na cele energetyczne we własnym gospodarstwie.

Szczegółowych informacji należy szukać na stronie ministerstwa rolnictwa www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

W opracowaniu wykorzystano:

 1. R. Gajewski, Dotychczasowe doświadczenia i przyszłość rozwoju biomasy w Polsce. Polska Izba Biomasy, Materiały konferencyjne: Odnawialne Źródła Energii – finansowanie innowacyjnych inicjatyw i technologii w perspektywie budżetowej 2007 – 2013, Kielce 18 października 2007
 2. M. Dorosz, Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, ŚCITT, Materiały konferencyjne: Odnawialne Źródła Energii – finansowanie innowacyjnych inicjatyw i technologii w perspektywie budżetowej 2007 – 2013, Kielce 18 października 2007
 3. Materiały szkoleniowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 20013; program pomocy do roślin energetycznych
 4. Materiały własne ZMK SAS